(Web) Zai: Pits for planting used in the Sahel

Instructions on how to make a Zai from Yacouba Yacouba Sawadogo, Burkina Faso:

http://www.1080films.co.uk/Yacoubamovie/zai.htm